چگونه هدف گذاری کنیم : با ۶ ویژگی مشترک اهداف هوشمندانه آشنا شوید!

 

جیم ران می گوید: “شما نمی توانید یک شبه سرنوشت خود را تغییر دهید اما قادرید مسیر خود را یک شبه تغییر دهید.